تکريم ارباب رجوع و مفهومي به نام طراحي پورتال

طرح تکريم ارباب رجوع به عنوان يکي از اصول تحول اداري در کشور بيش از ۱۲ سال است که در شوراي عالي اداري تصويب شده است. يکي از روش هاي پياده سازي اين طرح حرکت به سمت دولت الکترونيک است. در اين ميان پورتال هاي اينترنتي به عنوان پيشخوان سازمان هاي دولتي در ارائه اطلاعات و خدمات به ارباب رجوع اهميت ويژه اي مي يابند. در اين نوشته به کارکردهاي طراحي پورتال هاي اينترنتي در اجراي اين طرح پرداخته ايم.

 

آگاه سازي ارباب رجوع
پورتال هاي اينترنتي سهم زيادي در آموزش و آگاه سازي دارند. چنانچه بتوان ارباب رجوع را به صورت صحيح از حقوق و به صورت متقابل از تکاليف خود در برابر سازمان و همچنين از محدوديت هاي سازمان در ارائه خدمات آگاه کرد ميتوان اميدوار بود که در فرآيند ارائه خدمات ميزان نارضايتي ارباب رجوع به حداقل ممکن کاهش يابد.
ارتباط مستقيم ميان ارباب رجوع و مسئولان
يکي از کارکردهاي پورتال هاي اينترنتي، امکان ايجاد رابطه دو سويه بدون تشريفات قانوني ميان ارباب رجوع و مسئولان سازمان است. طراحي پورتال کمک ميکند تا ارباب رجوع در هر زمان از ساعات شبانه روز نسبت به ثبت شکايات، انتقادات و پيشنهادات خود در پورتال سازمان اقدام کند. بدين ترتيب ضمن انتقال حس پاسخگويي و شنيدن نظرات ارباب رجوع، ميتوان نظرات بلاواسطه وي را در خصوص کيفيت عملکرد سازمان جويا شد. سرعت پاسخگويي از اين طريق يکي ديگر از دلايلي است که اهميت پورتال هاي اينترنتي در اين حوزه را نشان ميدهد.
تسريع فرآيندهاي اداري و گردش کار
طراحي پورتال هاي اينترنتي کمک شايان توجهي به تسريع فرآيندهاي اداري و گردش هاي کاري سازمان خواهند بود. در حال حاضر و با پيشرفت پورتال هاي اينترنتي ميتوان بسياري از فرآيندهاي اداري و گردش هاي کاري سازمان را در قالب خدمات الکترونيکي به ارباب رجوع عرضه کرد. از نمونه هاي موفق و مشهور پياده سازي خدمات الکترونيکي در کشور ميتوان به الکترونيکي سازي فرآيند ثبت نام سازمان سنجش آموزش کشور، سيستم ثبت نام يارانه ها و … اشاره کرد.
نظارت بر کارکنان
طراحي پورتال هاي اينترنتي به مسئولان سازمان کمک ميکند تا به صورت شفاف و لحظه اي عملکرد کارکنان سازمان را در ارائه خدمات به ارباب رجوع مانيتور کنند. سيستم هاي حقوق دسترسي، مديريت کاربران و مديريت مميزي و ابزارهاي گزارش ساز پورتال هاي اينترنتي کمک ميکند تا گزارش جامعي از فعاليت هاي روزانه کارمندان در حوزه ارائه خدمات به ارباب رجوع استخراج کرد.
بهبود نظام اطلاع رساني
پورتال هاي اينترنتي امروزه نقش به سزايي در حوزه اطلاع رساني و گزارش دهي به ارباب رجوع ايفا ميکنند. قابليت هاي متنوع پورتال هاي اينترنتي در حوزه هاي اطلاع رساني به مسئولان سازمان کمک ميکند تا نسبت به اطلاع رساني عمومي و يا اختصاصي به ارباب رجوع اقدام کنند. اين قابليت پورتال هاي اينترنتي ضمن اطلاع رساني به ارباب رجوع کارکرد بسيار زيادي نيز در حوزه اطلاع رساني به رسانه هاي جمعي دارد.

نظر شما برای “تکريم ارباب رجوع و مفهومي به نام طراحي پورتال”