۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه پورتال سازمانی
روابط عمومي و نيازي به نام طراحي پورتال

امروزه طراحي پورتال و پورتال هاي اينترنتي به عنوان يکي از نيازمندي هاي اصلي روابط عمومي ها مطرح شده اند.  با رشد روز افزون ضريب نفوذ اينترنت در کشور و توسعه فناوري هاي سخت افزاري و نرم افزاري مبتني بر اينترنت، تغيير مسير نظام اطلاع رساني کشور از شيوه سنتي به روش هاي جديد را اجتناب ناپذير کرده است.

 

دولت سال هاست که با درک اين موضوع هزينه هاي کلاني را جهت تغيير سمت و سوي نظام اطلاع رساني کشور پرداخته است. اما آيا صرف پرداخت هزينه هاي کلان در اين حوزه ضامن موفقيت است؟ آیا روابط عمومي سازمان ها به عنوان مهمترين متوليان اطلاع رساني در کشور ، استراتژي مناسبي جهت استفاده از اين منابع را داشته اند؟ ابزار پياده سازي مفهومي به نام روابط عمومي الکترونيکي چيست؟
طراحي پورتال و پورتال هاي اينترنتي يکي از قوي ترين ابزارهاي روابط عمومي ها جهت پياده سازي روابط عمومي الکترونيکي هستند.
اما پورتال چيست؟
ما در مقالات متعددي از جمله مقالاتي در همين وب سايت (مثل اين مقاله) به تفصيل به معرفي پورتال پرداخته ايم.  و پورتال را وب سايتي دانسته ايم که با اتصال يکپارچه به منابع مختلف منابع محتوايي را جمع آوري کرده و به صورت يکجا ارائه ميدهد.
وظيفه اصلي روابط عمومي مديريت نظام مند اطلاعات است. يکي از وجوه مديريت اطلاعات جمع آوري و دسته بندي اطلاعات است. اين کاري است که پورتال براي آن طراحي شده است. پورتال در يک طرح امنيتي ميتواند اطلاعات را از منابع مختلف اطلاعاتي درون سازمان ويا بيرون سازمان جمع آوري کرده، دسته بندي کند و در يک دريچه واحد ارائه دهد. همچنين پورتال ها با قابليت حقوق دسترسي به مديران روابط عمومي اين امکان را ميدهند که هر بخش از پورتال را در اختيار بخشي از سازمان قرار دهد. به اين ترتيب اطلاعات از مبادي توليد اطلاعات مستقيما وارد پورتال شده و مدير و يا کارشناسان روابط عمومي پس از بررسي آن ها را تاييذ ميکنند. بدين ترتيب اطلاعات مستقيما پس از توليد دسته بندي و منتشر ميشوند.
از ديگر ويژگي هاي پورتال (پس از ويژگي دست ه بندي و انتشار) امکان برقراري ارتباطات با مخاطبين سازمان است. اين ويژگي پورتال است که آن را از رسانه هاي سنتي ممتاز و متمايز ميکند. ابزارهاي تعاملي پورتال به مدير روابط عمومي اين امکان را  اميدهند که مستقيم و بلاواسطه با مخاظبان در ارتباط باشد. اين مخاطبان ميتوانند ارباب رجوع سازمان و يا اصحاب رسانه باشند. بنا براين پورتال ها در سرعت انتقال مفاهيم و اطلاعات نيز در فرآيند روابط عمومي الکترونيک تاثير گذار هستند.

نظر شما برای “روابط عمومي و نيازي به نام طراحي پورتال”