طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ

طراحی پورتال ویژه سازمان های بزرگ

۱۳۹۵-۱۱-۰۱
|
0 نظرات
|

اطلاع رسانی، خدمات الکترونيکی و توسعه فرآیندهای سازمانی، سه محور اصلی راهکار پورتال هوشمند برای طراحی سایت و طراحی پورتال سازمان هاي بزرگ است.دستاورد ويژه اين راهکار يک پورتال سازماني است که در دو حوزه اينترنتي و اينترانتي امکان ارائه خدمات به ارباب رجوع و کارکنان درون سازمان را خواهد داشت.
از ديگر محورها و دستاوردهاي اين راهکار:

  • توسعه زيرساخت خدمات الکترونيکي
  • توسعه روابط عمومي الکترونيکي
  • تکريم ارباب رجوع
  • توسعه فرآیندهای درون سازمانی
  • یکپارچه سازی با سایر سیستم های درون سازمانی
  • تصویر زیر جایگاه راهکار ویژه پورتال هوشمند در طراحی سایت و طراحی پورتال سازمان های بزرگ را به خوبی نشان میدهد: