معماری فرایند سازمانی چیست؟

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

معماری فرایند سازمانی چیست؟ معماری فرایند سازمانی آن چیزی است که به صورت مکتوب و یا به شکل نمودار، زنجیره های ارزش و فرایندهای کسب و کار را ارائه داده و توسط واحدهای مختلف سازمان اجرا می شوند. این فرایندها...

ادامه مطلب

پورتال سازمانی بهترین ابزار پیاده سازی BPM در سازمان

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

پورتال سازمانی بهترین ابزار پیاده سازی BPM در سازمان مدیریت فرایندهای کسب و کار مجموعه ای است از متدها، ابزارها و تکنولوژی های مورد استفاده که برای طراحی، نمایش، تحلیل و کنترل فرایندهای عملیاتی یک پورتال سازمانی به کار برده...

ادامه مطلب

پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند از سه منظر اصلی

پیاده سازی سیستم مدیریت فرایند از سه منظر اصلی مدیریت فرایند کسب و کار نامی شایسته برای این موضوع است زیرا سازمان را از سه منظر اصلی کسب و کار، فرایند و مدیریت مورد بررسی قرار میدهد. در ادامه این...

ادامه مطلب

پورتال BPM عاملی برای افزایش بهره وری

پورتال BPM عاملی برای افزایش بهره وری مدیران ارشد سازمان ها، نقش ها و فرایندهای اصلی کسب و کار را میشناسند و از این طریق است که میتوانند یک مجموعه را در اندازه های بزرگ و گاهی در حد جهانی...

ادامه مطلب

BPM مدلی برای کسب موفقیت

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه فرایندهای سازمانی

همیشه پس از ترسیم فرایندهای کسب و کار متوجه این نکته میشویم که زنجیره های خلق کننده ارزش، اغلب توسط ساختارهای سازمانی وظیفه ای و یا حتی سازمان های جداگانه قطع میشوند. برای رفع این معضل BPM رویکرد جدیدی را...

ادامه مطلب