کاربرمحوری در طراحی وب سایت های دولتی

درک عملی دولت الکترونیکی نیازمند مفهوم سازی درباره دولت است. هر چه کاربردهای دولت الکترونیکی مرسوم تر می شوند، ساختار سازمانهای دولتی نیز همگام با آن در دو بعد درونی و بیرونی تغییر می کنند. در بعد درونی، تمرکز بر...

ادامه مطلب

محتوای وب سایت دستگاههای دولتی

بسیاری از پژوهشگران از دو بعد محتوا و طراحی به وب سایت ها نگریسته اند. این رویکرد، ابتدا به بررسی و ارزیابی محتوای وب سایت می پردازد و سپس به نحوه بازنمایی محتوا، و رابطهای کاربر توجه می کند. «محتوا»ی...

ادامه مطلب

بازنمایی اطلاعات در وب سایت سازمانهای دولتی

در میان ابتکارعملهای دولت الکترونیکی، برنامه های کاربردی اینترنت محور، اصلی ترین راهبرد ارائه اطلاعات و خدمات برخط به شهروندان، کسب و کارها، و دیگر ذی‌نفعان هستند. از این رو، نحوه بازنمایی اطلاعات در وب سایت سازمانهای دولتی از اهمیت...

ادامه مطلب

رهنمودهای عمومی در طراحی صفحه های وب سایت سازمانهای دولتی

در مقاله پیشین «بازنمایی اطلاعات در وب سایت سازمانهای دولتی» عنوان های اصلی رهنمودهای عمومی در طراحی صفحه های وب سایت، ذکر شد که در این مقاله به بررسی هر یک از این موارد خواهیم پرداخت.   •    صفحه های...

ادامه مطلب

دیگر رهنمودها در طراحی صفحه های وب سایت سازمانهای دولتی

توصیه می شود قبل از خواندن این مطلب، «رهنمودهای عمومی در طراحی صفحه های وب سایت سازمانهای دولتی» را مطالعه نمایید. در مطلب گذشته به نکات کلیدی برای طراحی صفحات وب سایت ها پرداختیم و در این مقاله موارد دیگری...

ادامه مطلب