پشتیبانی پورتال سازمانی از طریق میز خدمات فناوری اطلاعات

پشتیبانی پورتال سازمانی از طریق میز خدمات فناوری اطلاعات هریک از طرفین یک سرویس IT اهداف مشابه، متضاد و بعضا متنافری دارند. چارچوب های مرسوم و پشتیبانی پورتال سازمانی و موفق ITSM همواره با درک این تفاوت اهداف، مدل های متناسبی...

ادامه مطلب

سازمان هوشمند و نشانگر عملکرد کلیدی

هر سازمان هوشمندی همواره تلاش میکند تا میزان انطباق عملکرد ارکان خود را با اهداف از پیش تعیین شده ارزیابی کند؛ اعم از اینکه این عملکرد، ناظر بر ایفای تعهدات سازمان در قبال مشتریان بوده یا نیل به اهداف عینی...

ادامه مطلب

زنجیره تعالی اطلاعات در مدیریت دانش

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

در فضای نوین تجارت و با ظهور کسب و کارهای دانش بنیان، بدون شک معنای دارایی های یک سازمان از بعد دارایی های مشهود خارج شده و داشته و پرورده های نامشهودی نیز برای هر بنگاه اقتصادی قابل تصور است...

ادامه مطلب

کاتالوگ سرویس در خدمات پشتیبانی پورتال سازمانی

کاتالوگ سرویس در خدمات پشتیبانی پورتال سازمانی امروزه ارائه فهرست محصولات در تجارت کالا، بسیار مرسوم است. دیگر تقریبا تمامی فروشندگان کالا، محصولات خود را در قالب کاتالوگ سرویس ، بروشور یا حتی منو یا فهرست قیمت، با دکر مشروح...

ادامه مطلب

برآورده سازی درخواست های خدمات فناوری اطلاعات

18 ژانویه 2017 سعید نوری بدون دیدگاه مدیریت فناوری اطلاعات

همیشه تمامی رفتارها در ارتباط میان دو سوی سرویس فناوری اطلاعات، تابع ضوابط و تحت سیطره سرویس دهنده نیست و در بسیاری از موارد ابتکار عمل و شروع رابطه با سرویس گیرنده است و اگر چنین مواردی به دلیل عدم...

ادامه مطلب