طراحي پورتال هاي دولتي با شيرپوينت، فرصت يا تهديد؟ (بخش اول)

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه پورتال سازمانی , متن باز

توسعه روزافزون کاربرد فناوريهاي ديجيتال خصوصا در حوزه فناوري اطلاعات و نقش موثر آنها در سوق دادن سازمان به سمت آميخته سازي فرآيندهاي کسب و کار با فناوري درکالبد پورتالهاي سازماني، به يک واقعيت مسلم و غيرقابل اجتناب بدل شده...

ادامه مطلب

طراحي پورتال هاي دولتي با شيرپوينت، فرصت يا تهديد؟ (بخش دوم)

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری بدون دیدگاه پورتال سازمانی , متن باز

در بخش اول مقاله مسائل و مشکلات شيرپيونت را در حوزه پيکربندي و استقرار بررسي کرديم در اين بخش به کيفيت مديريت محتوا در شير پوينت ميپردازيم:   شيرپوينت اساسا جهت انتشار محتوا ارايه شده و عملکرد مطلوبي را در...

ادامه مطلب

طراحی پورتال های دولتی با شیرپوینت، فرصت یا تهدید؟ (بخش سوم)

۲۹ دی ۱۳۹۵ سعید نوری یک دیدگاه پورتال سازمانی , متن باز

در دو بخش قبلي اين مقاله دو حوزه پیکربندي و مديريت محتوا در شيرپوينت را بررسي کرديم. در بخش سوم به نماي ظاهري و طراحي وب در شيرپوينت ميپردازيم   تجربه نشان داده که متاسفانه شيرپوينت انعطاف لازم را جهت...

ادامه مطلب